Şubat 2016 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı / Hakka Suresi

“Kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?”

Sure’nin İsmi

Sure ismini ilk ayetten almış ve ‘Hakka’ hakkında sorulan soru ile başlamıştır. Bu şekilde başlamasının sebebi Hakka’nın şanını yüceltmek ve onun dehşetine dikkat çekmektir. Hakka kıyamet gününün isimlerinden biridir.

Sure’nin Nüzulü

Bu mübarek sure Mekke döneminin başlarında nazil olmuştur.

Sure’nin Muhtevası

Bu sure de akidenin esaslarına önem veren diğer Mekkî surelerin muhtevasıyla örtüşmektedir. Mekkî surelerin ortak yönü olan İslam akidesinin sağlamlaştırılma gayesi bizlere şunu göstermektedir. İslam’ın inanç esasları demek olan akidenin esaslarına iman edilmeden sahih bir din tasavvuru çizmemiz mümkün değildir.

Sure kıyametin büyüklüğünü ve geçmiş kavimlerden onu yalanlayanları Allah’ın nasıl cezalandırdığını anlatarak başlar. Semud, Ad, Lut kavmi ve Firavun’un yardakçıları gibi. Bu kavimlerin helak edilip azap görmelerindeki ortak yön ise kıyameti ve Resulleri yalanlamasıdır. Bugün de bir takım çevrelerce peygamberimize iman etmeden cennete girilebileceği hayalini görenler de bu azaptan nasibini alacaktır. Cehennemleri gayri mübarek olsun!

Devam eden ayetlerde sura üflendikten sonra gerçekleşecek hadiseler anlatılmaktadır.

Rasulullah aleyhisselam’ın getirdiklerinin doğruluğuna, Kur’an’ın sihir yahut kahinlik olmadığına yemin vardır. Netice olarak da Kur’an’ın yüceliğini, mü’minler için rahmet, kafirler içinse pişmanlık olduğunu açıklayarak sure sona erer.

Suredeki Kavramlar

Hakka, Kezib, Karia, Tağiyeh, Helak, Atiyeh, Kavim, Bakiyeh, Rasul, Rabb, Sur, Vahid, Vakia, Sema, Arş, Tahfa, İkra, Kitab, Rıza, Cennet, Miskin, Ğislin, Kasem, Rasulin Kerim

Sure’nin Ayetleri

“Artık kitabı sağ eline verilen kişi der ki ‘Alın kitabımı okuyun. Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmıştım.’ Artık o hoşnut bir yaşama içindedir. Yüksek bir cennette.” 19-22. ayetler.

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Şubat 2016

Sayı: 12

Genç Adam Arşiv