Kasım 2013 Hamdi İLİK A- A+
A- A+

Kitab Tanıtımı-Casiye Suresi

Sure’nin İsmi: Sure adını, 28. ayette geçen ‘Casiye’  kelimesinden almıştır. ‘Toplu oturan yahut diz çökmüş’ manasına gelen bu kavram, Kur’an’ın başka yerinde geçmemektedir. Sure’ye ‘Şeriat Suresi’ de denilmektedir.

Ayet Sayısı: 37. Kelime Sayısı: 482. Harf Sayısı: 2160

Sure’nin Nuzûlü: Müfessirlerin birçoğuna göre Mekkî olup İmam Taberi’ye göre 14 ayeti Medine’de nazil olmuştur. Duhan Sure’sinden sonra, Ahkaf Sure’sinden önce indirilmiştir.

Sure’nin Muhtevası: Bu mübarek sure tafsilatlı bir şekilde Allah’a ve Allah’ın birliğine imanı ve imanın esaslarını ele alır. Surenin ağırlık noktasını Allah Teâlâ’nın birliğine dair deliller oluşturur.

Sure, Kur’an’ı ve Kur’an’ın kaynağının Yüce Allah olduğunu anlatarak başlar. Daha sonra âlemde olan kâinata ait deliller zikredilir. Allah’ın, kullarına ihsan ettiği nimetleri anlatır. Bundan sonra ise Kur’an’ı inkâr eden ve yalanlayanlardan bahseder. “Onlar, ayetleri dinleyip de kibirleri ve şaşkınlıkları artan, gözleri kör, kalpleri mühürlü kimselerdir.” ifadesini kullanır.

Ardından İsrailoğullarına nimetler verildiğini fakat onların şükür yerine isyan ettiğini beyan eder. Kıyamet gününün dehşeti ile uyarır ve o gün insanların amel defterinin kendilerine şehadet edeceğini, mü’minlere ahirette nail olacağı nimetleri kâfirleri ise azabı müjdeler.

Sure-i celile Allah’ın azametini, hâkimiyetini, kudretini beyan ederek sona erer.

Suredeki Kavramlar: Tenzil, Kitab, Ayet, Mü’min, Rızık, Hak, Müstekbir, Azab, Cehennem, Veli, Kâfir, Rabb, Şükür, Tefekkür, Salih Amel, Hüküm, Nübüvvet, Tayyibat, Âlem, Emir, İlim, Şeriat, İttiba, Heva, Zalim, Rahmet, Seyyiat, Kalb, Dehr, Sadık, Yevmülkıyamet, Mülk, Casiye, Ümmet, Fevzulmübin.

Sure’den Ayet-i Kerimeler: 

18. ayet: Sonra (Ey Muhammed) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.

23. ayet: Hevasını ilah edinen, Allah’ın; (halini) bildiği için saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola iletebilir? Hâlâ düşünüp ibret almaz mısınız?

28, 29. ayetler: O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağırılır. Onlara: ‘Bugün yaptığınız amellerin cezası verilecektir. İşte kitabınız, yüzünüze karşı hakkı söylüyor, çünkü biz sizin yaptıklarınızı hep kaydediyorduk’ (denir).

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Kasım 2013

Sayı: 3

Genç Adam Arşiv