BAŞYAZI- Dini Hayata Hakim Kılmak
Şubat 2021 Nureddin SOYAK A- A+
A- A+

BAŞYAZI- Dini Hayata Hakim Kılmak

Dini hayata hâkim kılmak için kâmil bir iman, salih ameller ve Muhammedi ahlak gereklidir. İman kişiye kötü şeyler emretmez. Sürekli kötü şeyler düşünüp kötü şeyler yapanların imanlarını gözden geçirmeleri gerekir. Kötü şeyler Rabbimizin haram kıldıkları şeylerdir. Bazılarının “Her şey mi haram?” dediklerine bakmayın. “Eşyada aslolan mubahlıktır.” Haramlar istisnadır. Kamil iman Allah’a itaati, Peygambere itaati, Ululemre itaati gerektirir. Her nefes imtihandayız hayata dair her şeyle imtihandayız.

Rabbimiz; “İnsanlar, “inandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.” buyurmaktadır. (Ankebut, 2)

Kamil iman kimin dost kimin düşman olduğunu bilmektir. “Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâğûttur. (O da) Onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar.” (Bakara, 257)

“Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır...” (Bakara, 208)

Gerçek üstünlük kâmil imanla mümkündür. “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.”(Âl-i İmrân, 139)

Kamil iman müminlerin birbirleri ile çekişmemelerini, çekişirlerse Allah ve Resulüne itaati gerektirir. “Hayır! Rabbine and olsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.” (Nisâ, 65)

Kamil mümin olmak önce kendini düzeltmeyi gerektirir. “Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir.” (Mâide, 105)

Allah azze ve celle’den, Resulünden daha çok başkalarının zikredildiği meclislerde hayır yoktur. O meclislerin, o toplantıların ıslaha ihtiyacı vardır. Aksi halde Allah davası güdenlerin sürekli birbirleri ile kavga halinde olmaları, birbirlerine düşmanca tavır içine girmeleri mümkün müdür? Şeytan sürekli put üretiyor; benlik, makam mevki, mal mülk, riyaset hırsı…

"Hz. Peygamber (sav)'in şöyle söylediğini işittim: İmanın tadını; Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar." (Müslim; Tirmizi)

Kamil iman son nefese kadar sahih ibadeti gerektirir. “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr, 99)

“Rabbinize ibadet edin ki, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız.” (Bakara, 21)

“Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır.” (Sâd, 24)

“Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.” (Beyyine, 7)

Kamil imanın tezahürü olan salih ameller dünyaya aldanmamayı gerektirir. “Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın…” (Lokman, 33)

Kamil iman haksızlık yapmamayı gerektirir. “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin.” (Bakara, 188)

Kamil iman Allah’ın taksimine razı olmayı gerektirir. “Allah, size çocuklarınız (ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder.” (Nisa,11)

Kamil iman adaleti ayakta tutmayı gerektirir. “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız en yakınlarınız aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun.” (Nisa, 135)

Kamil iman hududullaha riayeti gerektirir. “Bunlar, tevbe edenler, ibâdet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele.” (Tevbe, 112)

Kamil iman din işlerinde çekişmemeyi gerektirir. “Biz her ümmet için uygulayacağı bir ibadet yolu verdik. O hâlde, din işinde seninle asla çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Çünkü sen hiç şüphesiz hakka götüren dosdoğru bir yol üzerindesin.” (Hac, 67)

Kamil imanın neticesi olan ibadetler, kötülüklerden alıkor. “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. (Ankebût, 45)

Kamil iman, Allah’ın verdiklerinin fazlasından ihtiyaç sahiplerine vermeyi gerektirir. “Onlar, korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.” (Secde, 16)

Kamil iman dinde ihlâs ve samimiyeti gerektirir. "Şüphesiz bana, dini Allah'a has kılarak O'na ibadet etmem emredildi." (Zümer, 11)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz; “Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi ne güzel yaptı.” buyurmuştur. “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kalem,4)

Hayâ imandandır. Utanmazsan dilediğini yap. Muhammedi ahlak utangaçlığı gerektirir. "Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır, İslam'ın ahlakı hayâdır." (Muvatta, İbn Mace)

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz." (Tirmizi)

Muhammedi ahlak tevazu gerektirir. Tevazu, hiçliğini anlamaktır. “Yeryüzünde haksız yer büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım.” (Araf, 146)

Muhammedi ahlak gereksiz münakaşalardan uzak durmayı gerektirir.

"Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşkü garanti ediyorum. Şaka bile olsa yalanı terk edene de cennetin ortasında bir köşkü, ahlakı güzel olana da cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum." (Davud)

Muhammedi ahlak, hataları terk edip tevbe etmeyi gerektirir. "Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et." (Tirmizi)

Muhammedi ahlak günahlardan korunmayı gerektirir. "Rasulullah (sav)'dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu: "Ağız ve ferc!" buyurdular. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular: "Allah'a takva ve güzel ahlak!" buyurdular." (Tirmizi)

Muhammedi ahlak kötü huylardan Allah’a sığınmayı gerektirir. "Rasulullah (sav) şöyle dua ederdi: "Allah’ım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.” (Ebu Davud; Nesai)

Kamil imanın en önemli şartlarından biri de Muhammedi ahlaktır. "Rasulullah (sav) buyurdular ki: "Mü'minler arasında imanca en kâmil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır." (Tirmizi; Ebu Davud)

"Rasulullah (sav) buyurdular ki: "İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlak." (Tirmizi)

“Nuh şöyle dedi: Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma! Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kâfir kimseler yetiştirirler." (Nuh, 26-27)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr