BAŞYAZI / Bu Din Kimin Dini?
Mayıs 2018 Nureddin SOYAK A- A+ Sesli Dinle    |  
Sesli Dinle    A- A+

BAŞYAZI / Bu Din Kimin Dini?

Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun ki bizleri iman ve İslam ile şereflendirdi. Rabbimiz bu şerefle yaşayıp bu şerefle ölmeyi ümmet-i Muhammed’e nasip eylesin. Din konusunda kafa karıştıranlar dün de bugün de hiç eksik olmamıştır, öyle de devam edecektir. Bunların başında şeytan ve avenesi gelmektedir. Rabbimizin beyanı ile bunların hileleri zayıftır. Fakat suret-i haktan görünüp din konusunda kafa karıştıranlar dün de bugün de hep en yıkıcılardan olmuşlardır. Hâşâ, sanki dinde eksik varmış gibi indi mütalaaları ve birbirleriyle olan münakaşaları ile iman edenlerin kafalarını karıştırmışlardır.

Yahudiler, Hz. Ömer radiyallahu anh’a şöyle dediler: “Siz bir ayet okuyorsunuz ki o şayet bize inseydi o günü bayram ittihaz ederdik.” Hz. Ömer diyor ki: “Ben onun indiği anı ve yeri, indiği sırada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bulunduğu noktayı biliyorum: Arefe günü inmişti. O zaman ben de Arafat’ta idim ve bir Cuma günüydü. Kastettikleri ayet de: Size bugün dininizi tamamladık.” (Maide, 3) ayeti idi. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai)

Allah, dinini tamamladığını beyan buyurduğuna göre bazı malumat sahiplerinin gece gündüz tartıştıkları din hangi din? Allah aşkına bilen varsa beri gelsin. Bu kadar sahih kaynaklara sahip olan dinin mensupları neyi tartışır? Birbirlerini sevip saymak, birbirlerine kenetlenmekle, biri tökezleyince tutup kaldırmakla sorumlu olanların birbirlerine yaptıkları revamıdır. Allah’ın, bu yapılanlardan razı olduğunu söyleyecek tek bir kul var mı?

Rabbimiz buyuruyor ki: “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.” (Beyyine, 5)

Bugün, kaç malumat sahibi, iman esaslarından, imanın kemalatından, farz ibadetlerden, ibadetlerin faziletlerinden, nebevi ahlaktan, bu ahlakın dünya ve ahiret saadetine yararlarından, hukukullahtan, hukukûl ibaddan bahsediyor? Hala birbirlerini alt etme, birbirlerini rezil etme, birbirlerini aşağılama peşindeler. Rabbimiz buyuruyor ki: “Bunları, din adamları ve âlimleri günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!” (Maide, 63)

Edepsizlik, hayâsızlık almış başını gidiyor, aşılmadık haram sınırları kalmamış, bu bazı malumat sahipleri kıylu kal peşinde koşuşturup üzerine vazife olmayan şeylerle uğraşarak ümmetin zihnini bulandırıyor. İnsanlar, bunlardan kime inanacağını şaşırmış durumdalar.

“Biz kader hususunda münakaşa ederken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çıka geldi. Öylesine kızdı ki, öfkenin hâsıl ettiği kızıllıktan, yüzünde sanki nar taneleri ortaya çıkmıştı. Bize şöyle çıkıştı: Bununla mı emredildiniz, yoksa ben size bunun içim mi gönderildim. Bilin ki, sizden öncekileri, dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir.” (Tirmizi, İbn Mace)

Salih ameller terk edilmiş, boş lakırdılar ayyuka çıkmış. Bütün bu kavga ve çekişmeler dini gayretten mi? Nefsi gayretten mi? Allah aşkına herkes kendine sorsun. Bu münakaşalarla cidden dine hizmet ettiğinizi mi zannediyorsunuz?

Rabbimiz buyuruyor ki: “Göklerde ve yerde herkes ister istemez O’na boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar?” (Âl-i İmran, 83) Bazı malumat sahipleri yeni bir din mi arıyorlar? Yeni bir din mi ihdas ediyorlar? Bunu çok iyi düşünsünler.

Rabbimiz buyuruyor ki “Kur’an ile öğüt ver.” (En’am, 70) Kur’an ve sünnetle öğüt verdiğini iddia eden mü’minler nasıl birbirleri ile kavgalı olur, birbirlerinin izine kurşun sıkarlar ve bunu da din adına yaparlar? Allah’tan korkmazlar mı?

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: “Size ümem-i kadime hastalığı sirayet etti: Bu, haset ve buğzdur. Bu kazıyıcıdır. Bilesiniz; kazıyıcı derken saçı kazıyıcıdır demiyorum. O, dini kazıyıcıdır. Nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal’e yemin ederim, sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi: aranızda selamı yaygınlaştırın.” (Tirmizi)

Birbirlerine selamı dahi çok görenler hangi Allah davasından, hangi İslam davasından bahsediyorlar? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mü’minlerin birbirlerini sevmelerini imanın gereği olarak bildirmişken Müslümanları “şucu bucu” diyerek birbirine düşman edenler, hangi Allah hangi ve İslam davasından bahsediyorlar.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: “Ben havzın başına sizden önce geleceğim. Bana sizden bazı kimseler yükseltilip (gösterilecek). O kadar ki, eğilsem onları tutarım. Ama hemen geri çekilecekler. ‘Ey Rabbim! Bunlar benim ashabım!’ derim. Ama bana: ‘Senden sonra bunların ne bidatlar yaptıklarını sen bilmezsin!’ dediler. Ben de: ‘Dini benden sonra değiştirenler rahmetten uzak olsun, rahmetten uzak olsun!’ derim.”

Mü’minleri bazı kusur ve kabahatlerinden dolayı küfürle itham edenler hastalıklı insanlardır. Allah’ın affettiğini bunlar affetmezler. Bunlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin münafıklara nasıl davrandığını bilmezler mi? Onların öldürülmelerini teklif edenlere karşı “Muhammed arkadaşlarını öldürüyor mu dedirteceğim?” buyurmuştu.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: “Karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce, hayırlı ameller işlemede acele edin. O fitne geldi mi kişi mü’min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama girer. Mü’min olarak akşama erer de kâfir olarak sabaha ulaşır; dini basit bir dünya menfaatine satar.” (Müslim, Tirmizi) Dinini çıkar ve menfaatine alet edenler hep helak olmuştur.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: “Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vereyim mi?’ ‘Evet’ dediler. O da: İnsanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanlar arasındaki bozukluk (dini) kazır.” (Ebu Davud, Tirmizi)

“Allah’ım, dinimi doğru kıl, o benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl, hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma kıl. Ölümü de her çeşit şerden rahat kıl.” (Müslim)

Cahil en fazla birkaç kişinin arasını bozar. Kendini âlim zanneden, peşine takılan yüzlerce-binlerce kişinin arasını bozar. Düşün artık ümmetin yakasından. Gölge etmeyin, başka ihsana gerek yok. Bırakın insanları kendinize çağırmayı, Allah’a çağırın; bakın o zaman bir kavga oluyor mu? Yalan, iftira, dedikodularla ümmeti meşgul etmeyin. İslam tarihinde hangi mesele kavga ve gürültü ile halledilmiştir? Bildiğin hakikati söyle, geç; kavga etme. “Allah, kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder.” (Hac, 40)

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki: “Allah ilmi insanlardan zorla söküp almaz. Fakat ilmi, ulemayı kabzetmek suretiyle alır. Ulema kabzedilir, öyle ki, tek bir âlim kalmaz. Halk da cahilleri kendine reis yapar. Bunlara mesele sorulur, onlar da ilme dayanmaksızın fetva verirler, böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar.” (Buhari, Müslim, Tirmizi)

“Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini aldatmış olanları bırak.” (Enam, 70)

Yazımızı paylaşın..

Facebook Twitter Whatsapp’ta Paylaş Google Email Print LinkedIn Pinterest Tumblr

Mayıs 2018

Sayı: 358

İlkadım Arşiv